İbn Kesir, Hüküm Allah’ındır

Hâkimiyet Allah'ındır
Hâkimiyet Allah Azze ve Celle'ye aittir.

Bu yazımızda büyük Islâm Âlimlerinden İbn Kesir’in, Tefsirinde “Hüküm Allah’ındır!” hakikati ile ilgili verdiği bilgilere değineceğiz.

Ibn Kesir, Tevbe Suresi 31. Ayeti’ni tefsir ederken bu Ayet-i Kerime’nin nuzül sebebini de belirterek, Allah Azze ve Celle’nin helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kılanların ve onlara uyanların Şirk ehli olduklarını belirtmiştir.

«Onlar Allah’tan ayrı hahamlarını, râhiblerini rablar edindiler. Meryem Oğlu Mesih’i de.»(Tevbe, 31) İmâm Ahmed, Tirmizî ve İbn Cerîr’in muhtelif kanallardan olmak üzere Adiyy İbn Hatim (r.a.) den rivayetlerine göre Allah Rasûlü (s.a.v) nün daveti ona ulaştığında Şam’a kaçmıştı. O, câhiliye devrinde Hıristiyan olmuştu. Kızkardeşi ve kavminden bir grup esîr edildiler. Sonra Allah Rasûlü (s.a.) kızkardeşine ihsanda bulundu ve ona (hediyeler) verdi ve o da kardeşine dönerek onu İslâm’a ve Allah Rasûlü (s.a.) nün yanına gelmeye teşvik etti. Adiyy Medine’ye geldi. Kabilesi Tayy içinde reîs olup babası Hatim et-Tâî cömertlikle meşhurdu. İnsanlar onun geldiğini haber verdiler. Adiyy, boynunda gümüşten bir haç olduğu halde Allah Rasûlü (s.a.) nün yanına girdi.
Allah Rasûlü (s.a.v) : «Onlar Allah’tan ayrı hahamlarını, râhiblerini rablar edindiler.» âyetini okudu.
Adiyy der ki: ben :Muhakkak onlar, onlara ibâdet etmediler, dedim. Evet, onlar onlara helâli haram kıldılar, haramı da helâl kıldılar. Ve onlar da kendilerine uydu. İşte onların onlara ibâdeti budur, buyurdular.

Daha sonra Allah Rasûlü (s.a.v) : Ey Adiyy, ne dersin? Seni «Allah en büyüktür.» denilmesi mi kaçırdı? Allah’tan başka daha büyük bir şey biliyor musun? Seni kaçıran nedir? «Allah’tan başka tanrı yoktur.» denilmesi mi seni kaçırdı? Allah’tan başka bir tanrı biliyor musun? buyurup onu İslâm’a davet etti. Adiyy müslüman oldu ve gerçek bir şehâdetle şehâdette bulundu. O, şöyle anlatır : Gördüm ki yüzü açıldı, neşelendi ve şöyle buyurdu : Muhakkak ki Yahudiler gazaba uğramışlardır, Hıristiyanlar ise sapıtmışlardır. «Onlar Allah’tan ayrı hahamlarını ve râhiblerini rablar edindiler.) âyetinin tefsirinde Huzeyfe îbn el-Yemmân, Abdullah İbn Abbâs ve başkaları : Muhakkak ki onlar (yahûdî ve hıristiyanlar) onların helâl ve haram kıldıklarında onlara tâbi olmuşlardır, demiştir. Süddî ise şöyle cîer : Onlar, insanları nasîhatçı kabul ettiler (insanların nasîhatlannı dinlediler), Allah’ın kitabını ise terkedip arkalarına attılar.
İşte bunun içindir ki Allah Teâlâ : «Halbuki tek tanrıdan başkasına ibâdet etmemekle emrolunmuşlardır.» buyurmuştur. O, bir şeyi haram kıldığında o haramdır, onun helâl kıldığı helâldir. Koyduğu kanuna tâbi olunur.
Hükmettiği şey uygulanır. Yerine getirilir. «O’ndan başka ilâh yoktur. O; bunların şirk koştukları şeylerden münezzehtir.» Ortaklardan, benzerlerden, yardımcılardan, zıdlardan, çocuklardan münezzeh, mukaddes ve yücedir. O’ndan başka tanrı, O’nun dışında Rab yoktur.18

Ibn Kesir Tefsiri, Tevbe Suresi 31. Ayeti Tefsiri

Görüldüğü gibi İbn Kesir(ra), açık bir şekilde hüküm koyma yetkisini Allah’tan başkasına verenin (bugün oy kullanıp hüküm koyacak vekiller tayin edenler gibi veya başka yolla) açıkça İslâm dairesinden çıkmış, Şirk koşmuş, Allah’tan başkasına ibadet etmiş (Çünkü Hâkimiyeti tanımak ibadettir), “Hâkimiyet Allah’ındır” cümlesinin belirttiği hakikâti çiğnemiş olduğunu açıkça beyan etmiştir.

Hâkimiyet Allah'ındır
Hâkimiyet Allah Azze ve Celle’ye aittir.

Hüküm Allah’ındır hakikatini detaylı şekilde anlatan aşağıdaki makaleyi de okumanızı tavsiye ederiz: Hakimiyet Allah’ındır