Nisa Suresi 51. Âyeti Tefsiri

Nisa Suresi 51. Âyet Meali
Nisa Suresi 51. Âyet Meali

Bu yazımızda Ibn Kesir’in Nisa Suresi 51. Âyeti’ne yaptığı tefsirin bir bölümünü alarak Allah Azze ve Celle’nin dışında hüküm koyanların tağutlar olduğunu ve bu hükümleri koyanların ve onlara tabi olanların kâfirler olduğunu anlatmaya çalışacağız.

Nisa Suresi 51. Ayeti’nin meali aşağıdaki gibidir:

“Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onlar, tağuta ve cibt’e inanıyorlar ve diğer inkar edenler için: “Bunlar, iman edenlerden daha doğru bir yoldadır” diyorlar.”

Ibn Kesir, Tefsirinde aşağıdaki satırları kaleme almıştır:

Allah Teâlâ: «Kendilerine kitâb verilmiş olanların puta ve tâgût’a inanır…» buyurmaktadır. Âyette geçen kelimesinin izahında Muhammed İbn îshâk… Ömer el-Hattâb’ın şöyle dediğini nakleder : «Cibt, sihirdir. Tâgût ise şeytândır.» Bu açıklama îbn Abbâs, Ebu’l-Âliye, Mücâhid, Atâ, îkrime, Saîd İbn Cübeyr, Şa’bî, Hasan, Dahhâk ve Süddî’den de rivayet edilmiştir.
îbn Abbâs, Ebu’l-Âliye, Mücâhid, Atâ, tkrime, Saîd îbn Cübeyr, Şâ’bî, Hasan ve Atiyye’deh rivayete göre Cibt; şeytândır. İbn Abbâs kelimenin Habeş dilinde bu anlamda kullanıldığını ilâve etmiştir. îbn Abbâs’tan gelen rivayetlere göre Cibt, şirktir, ya da putlardır da, denilmiştir. Şa’bî’den rivayete göre cibt, kâhindir. Yine İbn Abbâs’tan rivayet edildiğine göre Cibt, Huyey İbn Ahtab’tır. Mücâhid’den rivayete göre ise cibt, Kâ’b İbn-Eşref tir.
İmâm Ahmed Müsned’inde zikreder: Bize Muhammed İbn Ca’-fer’in… Kabîsa îbn Muhârik’ten naklettiğine göre; o, Hz. Peygamber (s.a.) i şöyle buyururken işitmiş: Kuşların uçuşundan mânâlar çıkarmak, yere çizgi çizmek (suretiyle kâhinlik yapmak ve tahminlerde bulunmak) ve bazı şeylerde uğursuzluk görmek cibttendir. Râvî Avf der ki: Hadîste geçen kıyafet, kuşların uçuşundan manâlar çıkarmaktır. Tark, yere çizilen çizgidir. Cibt ise Hasan’ın söylediğine göre şeytândır.
Hadîsi Ebu Davûd Sünen’inde, Neseî ve İbn Ebu Hatim de tefsirlerinde Avf el-A’rabî’den bu şekilde rivayet etmişlerdir.
Âyet-i kerîme’de geçen kelimesi hakkında Bakara sûresinde bilgi verilmişti ki burada tekrarına gerek görmüyoruz.
İbn Ebu Hatim der ki: Bize babamın Ebu Zübeyr’den rivayetine göre; o Câbir îbn Abdullah’a kelimesinin sorulduğunu işitmiş. Câbir cevaben şöyle demiş : Onlar, üzerlerine şeytânların indiği kâhinlerdir.
Mücâhid şöyle demiştir: Tâğût, insan şeklindeki şeytândır. İnsanlar onun hakemliğine başvururlar, işlerinin sahip ve mâliki odur.
îmâm Mâlik’e göre tâğût, Allah Teâlâ’dan başka tapınılan her şeydir. Allah Teâlâ : «Küfredenlere : Bunlar mü’minlerden daha doğru yoldadırlar, dediklerini görmedin mi? buyuruyor. Onlar bilgisizliklerinden, dinlerine kıymet vermediklerinden ve ellerindeki Allah’ın kitabını kabul etmediklerinden dolayı kâfirleri müslümanlara tercih ederler.

Nisa Suresi 51. Âyeti Ibn Kesir Tefsiri

Allah Azze ve Celle, Nisa Suresi 51. Ayeti’nde inkâr eden küfür ehli bir zümrenin özelliklerini anlatırken, onların tağuta inandıklarını ve kâfirler için, bunlar Müslüman’lardan daha doğru yoldadır diyip kafirlerin yolunu tuttuklarını söylemektedir.

Yaşadığımız topluma en uygun tağut tanımı ise Mücahid tarafından yapılmıştır. Mücahid’ in dediği gibi artık şeytanlar, Allah Azze ve Celle’nin tüm hükümlerini kullara kötü göstermiş, toplum tüm kanunlarını ve aralarındaki sorunları şeytanın hükümlerine göre çözmeye başlamıştır. İçki, zina, fuhşiyat, faiz, tefecilik, dolandırıcılık serbest bırakılmış, yolsuzluk kanun desteğiyle yapılmaya başlanmış, Islâm, tağut güdümündeki imamlar aracılığıyla tağutun oyuncağı edilmeye çalışılmaktadır.

Bunu yapmakla birlikte toplumun bir diğer özelliği ise, Allah Azze ve Celle’nin kullarını ve gösterdiği yolu kötü görüp, fransız yada diğer kafirlerin yollarını daha doğru bulup onların ardına düşmesi ve kafirleri ve yollarını, Islâm’a tercih etmesidir.